Garantie

Wij verlenen, behoudens andersluidende overeenkomst in meer of in min, maximaal 2 jaar garantie op onze producten. De garantie start op de dag dat het product door een officiële handelspartner van JARDINICO Parasols is aangekocht (facturatiedatum). De garantie is van toepassing op productie- en/of materiaalfouten, veroorzaakt ten gevolge van een normaal gebruik. Het product zal niet geheel vervangen worden als een defect onderdeel en/of component vervangen kan worden.

JARDINICO Parasols zal geenszins tot garantie gehouden zijn wanneer de gebreken het gevolg zijn van een oneigenlijk of verkeerd gebruik door de eindgebruiker.


UITZONDERINGEN VAN DE GARANTIE

De garantie is enkel van toepassing op productie- en/of materiaalfouten, veroorzaakt ten gevolge van een normaal gebruik. Het product zal niet vervangen worden als een defect onderdeel en/of component vervangen kan worden. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door onjuiste montage, defecten als gevolg van wijzigingen door de koper, opzettelijke schade, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid, het niet aankopen van een bijpassende voet of grondanker en normale slijtage als gevolg van leeftijd en arbeid of montagekosten.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een model te schrappen uit de collectie. Al onze reserveonderdelen blijven in stock tot 2 jaar nadat het product werd stopgezet.

Wanneer de koper vaststelt niet over een gebruiksaanwijzing of een voor hem/haar onduidelijke gebruiksaanwijzing te beschikken, moet dit onmiddellijk gemeld worden bij aankoop. Indien de koper is overgegaan tot installatie van het gekochte product, zonder deze voorafgaande melding, vervalt alle garantie.

Artikelen aangekocht in uitverkoop voor einde collectie worden nooit vervangen of terugbetaald. Parasolribben vallen buiten de huidige garantie.


SCHADE DOOR WIND VALT NIET ONDER ONZE BEPERKTE GARANTIE.

Natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot wind, orkanen, tornado’s en stormen) en natuurlijke aspecten van het verouderingsproces vallen niet onder deze garantie en worden daarom niet als een defect beschouwd. Geen enkele parasol, ongeacht de grootte of het gewicht, mag onbeheerd worden achtergelaten in open positie. Bij winderige omstandigheden wordt aanbevolen om parasols te sluiten, van hun voet te verwijderen en op te bergen of horizontaal neer te leggen. Dit zal de kans op schade aan uw parasol en andere bezittingen of eigendommen verminderen.

De garantie dekt geen verkleuring, het uitlopen van kleuren, veranderingen in texturen, krassen, barsten of schade in lak, ontstaan door gebruik en/of gebrekkig onderhoud/verkeerd gebruik. Deze opsomming is niet-limitatief.

Na verloop van tijd wordt natuurlijk teak grijs. Het oppervlak kan verkleuring vertonen. Er zijn passende behandelingen beschikbaar om ervoor te zorgen dat de parasols hun oorspronkelijke uiterlijk behouden. Laat geen vuil opstapelen op de voet. Het wordt aanbevolen om te reinigen met milde zeep en water. Laat de voet van de parasol nooit in water staan. Bij gebruik aan het strand of een binnenzwembad kunnen zout & chloor zich gaan opstapelen op de powder coating en de afwerking aantasten. Om ervoor te zorgen dat de voet er op zijn best blijft uitzien, kan u ze best opbergen wanneer hij voor langere tijd niet wordt gebruikt.

De koper erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van bovenstaande zaken en erkent eveneens dat deze niet beschouwd kunnen worden als een gebrek aan overeenstemming in de zin van artikel 1649ter BW.

De koper erkent daarnaast uitdrukkelijk in kennis te zijn gesteld dat bij de bewerking van stoffen en metalen kleurverschillen kunnen bestaan. De loutere vaststellingen van dergelijke kleurverschillen zal nooit aanleiding kunnen zijn tot weigering van enige levering, tenzij het tegendeel schriftelijk en op voorhand bedongen werd.